Monitoring: WijkWatcher

Zicht op de wijk en grip op de transformaties

Mede gedreven door de decentralisaties in het sociaal domein, kiezen veel gemeentes voor een integrale wijkgerichte aanpak op de thema’s participatie, zorg en jeugd. Er wordt hierbij intensief samengewerkt met partners uit de zorg, onderwijs en maatschappelijk werk. Goed zicht op de wijk is een belangrijke voorwaarde voor succes: Wat speelt er in de wijk? Hoe is de samenstelling? Welke, en hoeveel mensen en middelen moeten we inzetten? Informatie over de wijk en de inwoners is meestal ruim voorhanden in de gemeentelijke databases, maar is soms lastig toegankelijk, amper gevisualiseerd en is daarom in de praktijk lastig te gebruiken. De WijkWatcher haalt informatie uit bestaande databases en toont deze helder en duidelijk aan alle betrokkenen zodat een nauwkeurige analyse van de wijk uitgevoerd kan worden.

WijkWatcher: tussentijds meten houdt projecten op koers

De strategische doelstellingen van de gemeente worden vervolgens vertaald naar een plan van aanpak, waarbij rekening gehouden wordt met de bijzonderheden van de wijk (bevolkingsopbouw, gezinssamenstelling, participatie, etc). Doelstellingen worden vastgelegd en uitgezet in tijd en budget. Gedurende de uitvoering wordt het effect (outcome) gemeten van alle interventies op indexen voor participatie, zelfredzaamheid, opleiding en gezondheid. De WijkWatcher toont deze indexen in een dashboard, in relatie tot klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en kosten versus baten.   De WijkWatcher is een aanpak, ondersteund door een webapplicatie, om de planning van projecten in het sociale domein in te richten en te monitoren. Het monitoren levert sturingsinformatie op, die het mogelijk maakt om een project tussentijds bij te sturen. Doel is om tot effectieve projecten te komen, waarbij doelstellingen daadwerkelijk worden gehaald, op tijd en tegen een aanvaardbaar budget.   De WijkWatcher is bedoeld voor wijkcoaches en consulenten om hen te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. Daarnaast biedt de WijkWatcher tevens sturingsinformatie voor beleidsmakers en bestuurders.

De WijkWatcher webapplicatie

De webapplicatie bestaat uit drie onderdelen:

1. Kaart

Op de kaart wordt informatie over de wijk getoond. De informatie is geordend per laag. Voorbeeld:

 • Uitkeringen
 • Zorgvoorzieningen (WMO)
 • Bevolkingssamenstelling
 • Schoolverzuim

WWenschede

De lagen zijn eenvoudig uit te breiden. Door informatielagen te combineren kunnen patronen en relaties zichtbaar worden gemaakt en ‘hotspots’ worden geïdentificeerd. Hierdoor kunnen mensen en middelen gerichter worden ingezet.

2. Wijkoverzicht

In het wijkoverzicht worden gegevens op wijkniveau getoond. Het gaat dan om de actuele gegevens, de gegevens uit de vorige periode en de doelen.

WWview

3. Dashboard

Het dashboard toont in één oogopslag via een aantal indexen (partcipatie, zelfredzaamheid, opleiding en gezondheid) of projecten op koers liggen. De meetgegevens worden in de tijd bijgehouden. Op die manier kan het verloop en de effectiviteit vande inzet continu worden gemonitord. Het geeft de uitvoerders, beleidsmakers en de bestuurders, de mogelijkheid om het project, indien nodig, bij te sturen.

Schermafbeelding 2015-02-26 om 10.08.45

 

Benchmarken

De WijkWatcher maakt het mogelijk om steden, wijken en buurten op allerlei indicatoren te ‘benchmarken’.

Het inrichten van een WijkWatcher:

1. Inventarisatie en analyse:

 • Doelstellingen project of programma
 • Samenstelling wijk, stad of regio in kaart brengen

2. Inrichten dashboard:

 • Vastleggen indicatoren
 • Opsporen benodigde gegevens
 • Organisatie monitoring

3. Inrichten kaart en wijkoverzicht:

 • Formuleren vragen: Wat willen we zien?
 • Opsporen benodigde gegevens
 • Koppeling data met de WijkWatcher applicatie

4. Instructie en training

Wijkwatcher is ontwikkeld door LoadStar bv in nauwe samenwerking met medewerkers van de gemeente Enschede.